Garantie en Retourbeleid


30 dagen geld terug garantie:

Als je niet 100% tevreden bent, helpen we je graag om je aankoop terug te sturen. Neem na ontvangst van je bestelling contact met ons op, dan e-mailen we je de stappen voor een volledige terugbetaling.*

Voor zendingen die bij aflevering worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender, worden 15% restockingkosten in rekening gebracht. Verloren of gestolen artikelen en artikelen die beschadigd zijn om redenen die niet onder de garantie vallen, kunnen niet worden teruggenomen voor restitutie onder onze Geld Terug Garantie. 

OPMERKING: Deze garantie geldt alleen voor bestellingen die zijn geplaatst in de webwinkel van ShotKam op eu.shotkam.com. 

* Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Terugsturen voor restitutie: Vraag een retourautorisatieformulier aan door een e-mail te sturen naar Support@shotkam.com of ons te berichten via ons contactformulier op de website.

Twee (2) jaar garantie:

Als zich binnen twee jaar na aankoop een technisch probleem voordoet, repareren of vervangen we je camera gratis. De garantie is niet overdraagbaar en blijft uitsluitend bij de oorspronkelijke koper. De garantie wordt niet overgedragen als de camera aan een nieuwe koper wordt verkocht. De garantie gaat in op de afleveringsdatum en wordt niet opnieuw gestart in geval van reparatie of vervanging. 

In aanvulling op de "Garantiegegevens" hieronder, kan ShotKam garantieservices beperken wanneer schade is veroorzaakt door abnormaal gebruik of waterschade. Deze garantie sluit expliciet dekking uit voor camera's onder de volgende omstandigheden:

  • Demontage, inclusief het verwijderen van het voorste lensstuk of de achterste gekleurde borgring.
  • Wijziging, reparatie of aanpassing.
  • Waterschade door vocht, onopzettelijke onderdompeling, blootstelling door verwijdering van de back-cap of soortgelijke incidenten.
  • Schade of vernieling aan de onderdelen als gevolg van ongelukken, opzettelijke handelingen, roekeloosheid of nalatigheid. Hieronder valt ook schade aan de USB-oplaadpoort of aan/uit-knop die het gevolg is van overmatige kracht.

Garantie details:

Probeer de ShotKam Camera niet zelf te repareren of aan te passen. Als u de ShotKam Camera uit elkaar haalt, vervalt uw garantie. Dit geldt ook voor het verwijderen van de voorlens of de gekleurde metalen ring die de printplaat veilig in de metalen buis houdt. Het enige verwijderbare onderdeel is de schroefdop aan de achterkant.

ShotKam LLC ("Fabrikant") garandeert de oorspronkelijke koper ("Koper") dat gedurende 2 jaar vanaf de leveringsdatum ("Garantieperiode") de ShotKam-camera (met uitzondering van software van derden) en accessoires ("Product") vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten wanneer deze correct worden geïnstalleerd en gebruikt voor het beoogde doel en in de beoogde gebruiksomgeving.

In het geval van een defect, retourneer het product aan de fabrikant, maar alleen na instructies van de fabrikant. Stuur een e-mail naar ShotKam LLC op support@shotkam.com voor een retourautorisatieformulier. De koper zal het product verzenden en de kosten dragen van het verzenden naar de fabrikant, en de fabrikant zal de kosten dragen van het terugzenden van het product naar de koper (na de voltooiing van de service onder deze beperkte garantie). Het exclusieve rechtsmiddel van de Koper en de volledige aansprakelijkheid van de Fabrikant onder deze garantie is dat de Fabrikant naar eigen keuze het Product repareert of vervangt of de aankoopprijs terugbetaalt minus eventuele kortingen.

De fabrikant garandeert niet tegen verlies van data (inclusief data opgeslagen op Product dat aan de fabrikant is geretourneerd voor onderhoud), en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk verlies. De Fabrikant garandeert niet tegen schade aan de loop. De koper dient ervoor te zorgen dat de rubberen pads van de beugel gelijk liggen met de loop, om eventuele vlekken op de loop te voorkomen. Verwijder of buig de rubberen pads op de beugel niet.

Waarschuwingen en disclaimer:

De Koper aanvaardt alle aansprakelijkheid, en ontheft als zodanig de Fabrikant van alle aansprakelijkheid, voor enig ongeval, letsel, schade, dood, verlies, illegale activiteit of enige andere claim die kan ontstaan als gevolg van of tijdens het gebruik van het Product, ongeacht of dit gebruik door de Fabrikant voorzienbaar was of niet.

Lees alle veiligheidsinformatie en veiligheidsinstructies van de fabrikant van het pistool of de boog voordat u het pistool of de boog hanteert, de ShotKam installeert of de ShotKam op een pistool of boog gebruikt. Lees al deze instructies en pas ze toe voordat u de ShotKam camera gebruikt om letsel te voorkomen. WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan brand, elektrische schokken of ander letsel of schade tot gevolg hebben.

Behandeling van de Lithium-Ion batterij: De lithium-ion batterij in de ShotKam kan gevaar opleveren als er verkeerd mee wordt omgegaan. Haal de lithium-ion-batterij niet uit elkaar, verbrijzel hem niet en prik er geen gaten in. Verwijder de batterij niet. Gebruik voor het opladen alleen de ShotKam USB-kabel met een krachtige USB-poort op een computer of een ander apparaat dat voldoet aan de USB-normen, of de ShotKam wandoplader.

Informatie over het weggooien: Gooi de ShotKam Camera of lithium-ion batterij niet in het vuur. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Correcte verwijdering van dit product: Dit product mag in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de juiste inlever- en inzamelsystemen of neem contact met ons op via
shotkam.com/contact en wij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.

FCC-informatie: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van deze maatregelen: 

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander
circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Industrie Canada: Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Repareren of aanpassen: Probeer NOOIT de ShotKam Camera zelf te repareren of aan te passen.Het uit elkaar halen van een ShotKam zal schade veroorzaken die NIET onder de garantie valt.De ShotKam bevat geen onderdelen die door de gebruiker vervangen kunnen worden.ShotKam LLC ("Fabrikant") garandeert aan de oorspronkelijke eindgebruiker ("Koper") dat gedurende 1 jaar ("Garantieperiode"), de ShotKam camcorder (met uitzondering van software van derden) en accessoires ("Product") vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten wanneer deze correct geïnstalleerd en gebruikt worden voor het beoogde doel en in de beoogde gebruiksomgeving.

Deze garantie is NIET van toepassing op een Product dat een van beide is geweest:

(a) Gedemonteerd, bijv. frontlens of achterste borgring verwijderd

(b) gewijzigd, gerepareerd of aangepast

(c) beschadigd of vernietigd door ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen of door opzettelijk, roekeloos of nalatig handelen of nalaten van een partij. Hieronder valt ook de USB-oplaadpoort of bedieningsknop. 

ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE EXPLICIETE GARANTIE.ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-INBREUK, WORDEN AFGEWEZEN.

Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet van toepassing op de Koper. Deze garantie geeft Koper specifieke wettelijke rechten en Koper kan ook andere rechten hebben die per jurisdictie verschillen.

Alle software van derden die bij het Product geleverd wordt, wordt geleverd "zoals het is". De Koper aanvaardt het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit, prestatie, nauwkeurigheid en werking van dergelijke software, en mocht deze defect blijken te zijn, dan neemt de Koper, en niet de Fabrikant, de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoud of reparatie op zich.

VOOR ZOVER NIET WETTELIJK VERBODEN, IS DE FABRIKANT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZELFS ALS DE FABRIKANT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR DE KOPER VOOR HET PRODUCT IS BETAALD.

De voorgaande beperkingen zijn ook van toepassing als een garantie of verhaal onder deze Overeenkomst haar essentiële doel mist. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing is op de Koper.

Alle kopers, gebruikers en alle partijen die betrokken zijn bij of betrokken zijn bij het gebruik van ShotKam LLC ("ShotKam") producten gaan akkoord met het volgende: 

ShotKam promoot of onderschrijft geen risicovolle, onzorgvuldige en/of gevaarlijke activiteiten en is niet verantwoordelijk voor enig letsel tijdens het gebruik van de ShotKam camera.

De bedienings- en veiligheidsinstructies van de fabrikant van het vuurwapen of de boog moeten te allen tijde worden opgevolgd. ShotKam is niet aansprakelijk voor gebruik of misbruik van vuurwapens of bogen. 

ShotKam's primaire doel is het vastleggen van legale activiteiten zoals gedefinieerd door de lokale autoriteiten en ShotKam is niet aansprakelijk voor enig gebruik of misbruik.

Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve houders. ShotKam is een product van ShotKam LLC in Boca Raton, Florida.

Het ShotKam-product wordt gedekt door een of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 8908045, 9267761, 9546846, 10141552, D835748. Verschillende patenten zijn aangevraagd. Alle rechten voorbehouden.


Alle blogs bekijken